Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ginger group /'dʒindʒəgru:p/  

  • nhóm tích cực (trong một đảng…)