Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (tiền tố, tạo từ với danh từ và đông từ)
  trước
  đoán trước
  cận cảnh

  * Các từ tương tự:
  fore and aft, fore-and-aft, fore-cabin, fore-castle, fore-edge, fore-meant, fore-mentioned, fore-runner, fore-topsail