Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fore-edge /'fɔ:redʤ/  

  • Danh từ
    rìa trước (sách) (đối với rìa gáy)