Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fore-castle /'fəʊksl/  

  • Danh từ
    (cách viết khác fo'c's'le)
    khoang thủy thủ (phần phía trước của tàu, nơi thủy thủ sinh họat)