Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fore-runner /fɔ:'rʌnə/  

  • Danh từ
    người đi trước, người đi tiền trạn
    điềm báo hiệu, điềm báo trước
    chim nhạn, điềm báo trước mùa xuân sắp đến