Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự thích thú kỳ quặc
    liệu Tom có tiếp tục sưu tập tem hay đó chỉ là một thích thú kỳ quặc nhất thời?

    * Các từ tương tự:
    fadaise, faddiness, faddish, faddishness, faddism, faddist, faddy, fade, fade-in