Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fade-in /'feid in/  

  • Danh từ
    sự rõ nét dần (hình điện ảnh, phát thanh), sự lớn dần (âm thanh)