Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

duo /'dju:əʊ/  /'du:əʊ/

 • Danh từ
  (số nhiều duos)
  đôi biểu diển, cặp biểu diễn
  a comedy duo
  một cặp diễn viên hài kịch
  (như duet) bè đôi
  xem duet

  * Các từ tương tự:
  duodecagon, duodecahedron, duodecillion, duodecimal, duodecimals, duodecimo, duodenal, duodenary, duodenitis