Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

duodenary /dju:ou'di:nəri/  

  • Tính từ
    đếm theo mười hai, từng bộ mười hai