Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

duet /dju:'et/  /du:'et/

  • Danh từ
    (cách viết khác duo) (âm nhạc)
    bè đôi

    * Các từ tương tự:
    duett, duettist, duetto