Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

duettist /dju:'etist/  

  • Danh từ
    (âm nhạc) người biểu diễn bản nhạc cho bộ đôi, người biểu diễn bản đuyê