Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (âm nhạc) bản nhạc cho bộ đôi, bản đuyê (hát hoặc đàn)
  cặp đôi, bộ đôi
  cuộc đàm thoại
  cuộc đấu khẩu

  * Các từ tương tự:
  duettist, duetto