Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

duodecimo /dju:ou'desimou/  

  • Danh từ
    khổ sách mười hai; sách khổ mười hai
    vật nhỏ xíu, người nhỏ xíu