Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

duodecimals /dju:ou'desiməlz/  

  • Danh từ số nhiều
    phép nhân thập nhị phân