Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  trả, thanh toán (phí tổn)
  defray expenses
  thanh toán phí tổn
  my father has to defray my education
  cha tôi phải trả tiền ăn học cho tôi

  * Các từ tương tự:
  defrayable, defrayal, defrayment