Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

contestant /kən'testənt/  

  • Danh từ
    người tranh tài, người thi