Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [thuộc] trẻ thơ; như trẻ thơ
  she has boyish good looks
  cô ta có nét đẹp trẻ thơ

  * Các từ tương tự:
  boyishly, boyishness