Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

boyishness /'bɔiiʃnis/  

  • Danh từ
    tính trẻ con