Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  tẩy chay
  boycott a meeting
  tẩy chay một cuộc họp
  Danh từ
  sự tẩy chay
  place (putsomething under a boycott
  tẩy chay cái gì

  * Các từ tương tự:
  boycotter