Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  yếm (của trẻ em mang khi ăn, để khỏi bẩn áo)
  yếm tạp dề (phần trên của cái tạp dề)
  one's best bib and tucker
  xem best

  * Các từ tương tự:
  bibber, bible, bible-bashing, bible-punching, biblical, biblio-, bibliofilm, bibliograph, bibliographer