Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bibliograph /bibli'ɔgrəfə/  

  • Danh từ
    người sưu tầm thư mục, cán bộ thư mục

    * Các từ tương tự:
    bibliographer, bibliographic, bibliographical, bibliography