Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bible-punching /'baibl pʌnt∫iŋ/  

  • Danh từ
    (nghĩa xấu)
    như bible-bashing