Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • dạng kết hợp, tạo danh từ và tính từ
    [về] sách