Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bibliofilm /'bibliɔfilm/  

  • Danh từ
    phim sách (phim ảnh chụp lại sách)