Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

behalf /bi'hɑ:f/  /Mỹ, bi'hæf/

 • Danh từ
  on behalf of; in behalf of
  thay mặt (ai), nhân danh (ai)
  on behalf of my colleagues and myself I thank you
  thay mặt các bạn đồng nghiệp của tôi và nhân danh cá nhân tôi, xin cảm ơn ông
  don't be uneasy on my behalf
  đừng có băn khoăn vì bản thân cá nhân tôi