Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (tiền tố tạo tính từ và phó từ ghép)
  hoàn toàn
  một nhà bếp dùng đồ điện hoàn toàn
  hết sức, vô cùng
  hết sức quan trọng
  vô cùng nhân từ

  * Các từ tương tự:
  All Fools Day, all out, all purpose electronic computer, all right, all round, All Saint's Day, all solid-state, All Soul's Day, all-American