Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

all purpose electronic computer   

  • (kỹ thuật)
    máy tính điện tử vạn năng, máy tính điện tử thông dụng