Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

All Saint's Day /,ɔ:l 'seintsdei/  

  • (tôn giáo) (cách viết khác All Hallow's Day)
    lễ các thánh (1 tháng 11)