Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

All Soul's Day /,ɔ:l'səulz dei/  

  • (tôn giáo)
    lễ Vong hồn (2 tháng 11)