Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

all round /'ɔ:l'raʊnd/  

  • Phó từ
    xét mọi mặt
    xét về mọi mặt thì đây không phải là chiếc xe tồi

    * Các từ tương tự:
    all-round, all-rounder