Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

all-American /,ɔ:lə'merikən/  

  • Tính từ
    có những đức tính mà người Mỹ hâm mộ, đặc kiểu Mỹ
    a clean-cut all-American boy
    cậu bé chững chạc đặc kiểu Mỹ