Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  làm quen
  acquaint oneself with something
  làm quen với điều gì
  quen biết ai
  báo cho biết
  acquaint somebody with a piece of news
  báo cho ai biết một tin

  * Các từ tương tự:
  acquaintance, acquaintanceship, acquainted