Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

acquaintanceship /ə'kweintənʃip/  

  • Danh từ
    sự quen biết