Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-tt-)(+ on, against)
  sát cạnh, tiếp giáp
  nhà nó sát cạnh nhà chúng tôi

  * Các từ tương tự:
  abutilon, abutment, abuttal, abutter, abutting