Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    giới hạn, biên giới, chổ tiếp giáp