Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (pháp lý)
    chủ nhà đất láng giềng (ở ngay cạnh nhà đất của ai)