Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

abutment /ə'bʌtmənt/  

  • Danh từ
    mố cầu