Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

abutilon /ə'bju:tilən/  

  • Danh từ
    (thực vật học)
    giống cây cối xay