Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (cách viết khác Scots) [thuộc] người Ê-cốt
  (cách viết khác Scottish) [thuộc] Ê-cốt
  Danh từ
  rượu uýt-ki Ê-cốt
  chén (ly) rượu uýt-ki Ê-cốt
  “Scotch on the rocksplease
  "làm ơn cho một chén (ly) rượu uýt-ki Ê-cốt có đá”

  * Các từ tương tự:
  scotch, Scotch broth, Scotch cap, Scotch egg, Scotch mist, Scotch tape, Scotch terrier, Scotch whisky, scotchman