Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Scotch cap /,skɔt∫kæp/  

  • mũ nồi Ê-cốt (rộng vành, dùng khi mặc y phục cổ truyền miền núi)