Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Scotch terrier /,skɔt∫teriə[r]/  

  • chó săn Ê-cốt (lông cứng, chân ngắn)