Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Scotch tape /,skɔt∫teip/  

  • (Mỹ)
    như sellotape