Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sellotape /'seləʊteip/  

 • Danh từ
  (cách viết khác sticky tape)
  băng dính trong [suốt]
  mend a torn map with a sellotape
  dán một tấm bản đồ rách bằng băng dính trong
  Động từ
  dán bằng băng dính trong
  sellotape the parcel [up]
  dán gói hàng lại bằng băng dính trong
  sellotape a notice to the wall
  dán tờ thông cáo lên tường bằng băng dính trong