Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (yếu tố tạo dt)
    thói; chứng
    chứng cuồng dâm (nữ)

    * Các từ tương tự:
    mania, maniac, maniacal, maniacally, -maniac