Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

maniacally /mə'naiəkli/  

  • Phó từ
    [một cách] cuồng nhiệt