Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (yếu tố tạo dt và tt)
    cuồng, sính
    người mắc chứng cuồng phóng hỏa

    * Các từ tương tự:
    maniac, maniacal, maniacally