Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (tiếp tố)
  không có
  không có hy vọng, vô vọng
  không có cây cối

  * Các từ tương tự:
  less, Less devoloped countries (LDCs), lessee, lessen, lesser, lesson, lessor, -lessly, -lessness