Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (tiếp tố tạo phó từ)
    meaninglessly [một cách] vô nghĩa