Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (tiếp tố tạo danh từ, chỉ tình trạng)
    tình trạng không có con