Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (cách viết khác Visc)
    viết tắt của Viscount[ess], tử tước

    * Các từ tương tự:
    vis-à-vis, visa, visage, visard, visc, viscera, visceral, viscerally, viscerate